SH-GR-H(16mm)

Short Description:

Mechanical Seals,Shaft Seal,Grundfos pump seal


Product Detail

Product Tags

Mechanical seals for all range of Grundfos pumps
Mechanical seals for AMD, AMG, AFG, AP, APG.CDM, CLM, LM, LP, NM, NP,CH, CHI, CHIE,

CHIU, CHK, CHV,CLM-CDM-CLP-SKC. CM, CP, CP, CPV, CV, CR, DME,DW, Hilge, JP, KP,

LM,LP,NM, NP DNM, DNP, M-MD,MPI,MQ, MS ,MMS, MTA, MTH, MTR, MTC, NB series , NK, S

Range, S, SE1, SEV, SEG, SEN, SEG, SP, SPK, SQ, SQE, SQE-NE,TP.TP, TPE, TPD, TPED,UMT,

UMTD, UPT, UPTD,UPE, UPED MAGNA, MAGNA,WL WPU,SL, SL1, SLV
(HQQE、HQQV、CVBE、CVBV、AQQV、AQQE、KUBV、HUUE、BAQE、GQQE、AUUE、RUUE、BUBE)
CR1s CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR8 CR10 CR15 CR16 CR20 CR32 CR45 CR64 CR90 HQQE HQQV
CRN1s CRN1 CRN2 CRN3 CRN4 CRN5 CRN8 CRN10 CRN15 CRN16 CRN20 CRN32 CRN45 CRN64 CRN90

HQQE HQQV
TP25 TP32 TP40 TP50 TP65 TP80 TP100 TP125 TP150 TP200 BAQE BUBE BQQE GQQE LP
NB NBG BUUE BUUV
CH2 CH4 CH8 CH12 CVBE CVBV
CHI2 CHI4 CHI8 CHI12 BQQV BUBE BQQE
S range pumps, SE and SV series pumps, Grundfos Sarlin pumps , Grundfos Hilge pumps

Part P/N of shaft seals
405096,405347,05347TC,425763,425672,96455082,96455086,96455083,96455087,96455085,965118

36,96

511840,96511837,96511845,96416584,96433365,96525459,96525490,96436728


  • Previous:
  • Next:

  •